Rente statens pensjonskasse bodø

om og korleis rekommandasjonane bør implementerast i partilova. Tabell.2 Inntekter og utgifter til Statens Pensjonskasse (i 1000 kroner) Rekneskap 2008 Saldert budsjett 20luttoppgjer Pensjonsutbetalingar AFP-pensjonar Førtidspensjonar Yrkesskadeforsikring Renter pensjonsutbetalingar Renter refusjonspensjonar Avskrivingar Renter lån av statskassen Administrasjonsutgifter Utgifter i alt Medlemsinnskot Kapitalavkasting Arbeidsgivarinnskot inkl. Slott og betening på Skaugum, og utgifter i samband med kronprinsparet sine offisielle oppgåver. Samla vert det difor foreslått 117,5 mill. Kroner til vidareføring av felles opplærings- og utviklingstiltak i samarbeidskompetanse og medverknad for leiing og tillitsvalde, med særleg utgangspunkt i Hovudavtalen og Hovudtariffavtalen i staten. Denne effekten vil fyrst kome i 2011-budsjettet då avvikssaka vil verte handsama i samband med forsikringstekniske oppgjer for 2009 som vert gjennomførte våren 2010.

Rente statens pensjonskasse bodø - Norske Jenter Knuller

Resultatmål og prioriteringar i 2010 Statens Pensjonskasse skal forvalte og administrere statens tenestepensjonsordning slik at medlemene og medlemsverksemdene får tenester av høg kvalitet. Ulike kunnskapsmodular, innhaldsplattformer og læringspakkar skal rettast mot førstelinjeleiarar, mellomleiarar og toppleiarar. Fylkesmannen medverkar med oversikt over kommunens aktivitet for å styrkje det førebyggjande arbeidet i helsetenesta. 09/10 1500 Fornyings- og administrasjonsdepartementet,4 1502 Tilskot til kompetanseutvikling,0 1503 Midlar til opplæring og utvikling av tillitsvalde,0 Sum kategori.,6 Kap. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har stramma inn tidsplanen for arbeidet med kvalitetssikringa av medlemsdata og kvalitetssikringa skal vere sluttført seinast.7.2010. Miside er utvikla slik at ho etter vel to år i drift gir tilgang til meir enn 400 elektroniske tenester frå 65 kommunar og 12 statlege etatar.

Videos

Cumming On Nyc Dominican Pussy After A Bar first Night. Departementa sitt fagpanel for samfunnsøkonomiske konsekvensanalysar Fagpanelet for samfunnsøkonomiske konsekvensanalysar er eit samarbeid mellom departementa, under leiing av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. EØS-notat er no tilgjengelege gjennom eigne nettsider. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit er ei prioritert oppgåve for Fylkesmannen i 2010. Om lag 4500 medarbeidarar tok del i undersøkinga. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og dlemskap i Statens pensjonskasse. Det framgjekk at budsjetteffekt for verksemder som netto (etter motrekning) vil få betra solvens, og som følgje av dette lågare premie i eitt eller fleire år, ville kome i 2010. Ein offensiv innkjøpspolitikk Regjeringa har ansvaret for at reglane for offentlege innkjøp er så gode som mogleg, og at handhevingssystemet er formålstenleg utforma og sikrar god etterleving. Arbeidet med å skaffe ei ny løysing for elektronisk arkiv- og sakshandsaming for departementa er i gang og prosessen vil vere sluttført rente statens pensjonskasse bodø i 2009. Budsjett 2010 Post 01 Driftsutgifter Forslaget til løyving dekkjer mellom anna departementet sine lønns- og driftsutgifter. Det er uvisst kor stor den samla summen for gebyr og tvangsmulkt kan bli. Drive og vidareutvikle ein felles infrastruktur for eID i offentleg sektor Direktoratet skal arbeide fram tiltak for å støtte opp under utviklinga av elektronisk forvaltning,. Fylkesmannen samordnar statlege forventningar og interesser i høve til kommunar og fylkeskommunar. Dette fører ikkje til nye oppgåver for Fylkesmannen, men formaliserer nokon av dei tradisjonelle oppgåvene Fylkesmannen har i forhold til kommunane. Regjeringa legg stor vekt på at dei statlege verksemdene for eigen del tek ansvar for å realisere måla i IA-avtalen. Premiegrunnlaget som ligg til grunn for faktureringa er auka. 1510 Fylkesmannsembeta, post 01 Driftsutgifter til Kommunal- og regionaldepartementet sitt kap.

0 tanker om “Rente statens pensjonskasse bodø

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *